ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ

Έχοντας στη διάθεσή μας τον κατάλληλο εξοπλισμό και παρέχοντας  έμπειρο προσωπικό, αναλαμβάνουμε την αποψίλωση του περιβάλλοντα χώρου εγκαταστάσεων, βιομηχανικών μονάδων, καθώς και  οποιωνδήποτε αγροτεμαχίων. Η παροχή της υπηρεσίας αφορά σε όλες τις εργασίες συντήρησης εδαφικών εκτάσεων, γηπέδων, οικοπέδων και χώρων πρασίνου, όπως αποψιλώσεις, καθαρισμούς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κλαδευτικές, χορτοκοπτικές και χωματουργικές εργασίες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ

Τα φυτικά υπολείμματα που προκύπτουν (κατάλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιών, φυτών, χλοροτάπητα κλπ) συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και μετά από κατάλληλη επεξεργασία (τεμαχισμό ή συμπίεση) οδηγούνται σε αδειοδοτημένες μονάδες παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή σε χώρους νόμιμης διάθεσης.

Επίσης, η εταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρως την αποκομιδή και ορθή διαχείριση φυτικών και κηπευτικών υπολειμμάτων που προέρχονται από επαγγελματική ή βιομηχανική δραστηριότητα (φυτώρια, θερμοκήπια, αναθέσεις συντηρήσεις κήπων, κ.λπ.).

Τέλος, αναλαμβάνουμε ολοκληρωτικά την καθαριότητα εργοστασίων και ανοιχτών χώρων, ενώ ταυτόχρονα παρέχουμε εργασίες πλυσίματος και διευθέτησης κτιρίων, πάντα  με  χρήση ειδικού εξοπλισμού και εργατικού δυναμικού.

 

ESPA