ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τις ακόλουθες ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης μη επικίνδυνων βιοαποδομήσιμων στερεών αποβλήτων, ήτοι κοινώς ”οργανικών αποβλήτων”:

  • Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία βιοαποβλήτων με σκοπό την ανάκτηση χρήσιμων υλικών και ενέργειας μέσω της κομποστοποίησης ή του βιοαερίου
  • Συλλογή και θρυμματοποίηση μη επαναξιοποιήσιμων  ξυλοπαλετών και γενικά άχρηστης ξυλείας (μη επικίνδυνης)
  • Παραγωγή δευτερογενών καυσίμων και πρώτων υλών
  • Υπηρεσίες θρυμματισμού και διαχείρισης κλαδιών, αποβλήτων κήπων/πάρκων και ογκωδών
  • Υπηρεσίες μείωσης όγκου αποβλήτων μέσω διεργασιών συμπίεσης ή θρυμματοποίησης
  • Μεταφορά προς παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων, συστατικών φυτοχωμάτων και compost σε μονάδες με τις οποίες διατηρούμε συμβάσεις συνεργασίας ετών
  • Μεταφορά σε σταθμό  βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
ESPA