ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων:

  • Συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση (σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις) και εμπορία αποβλήτων συσκευασιών και ανακυκλώσιμων υλικών
  • Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφορών, προσωρινής αποθήκευσης και διάθεσης απορριμμάτων
  • Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών, ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών, ανάμεικτων συσκευασιών, βιοαποδομήσιμων υλικών και γενικότερα μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
  • Παραγωγή ανακτημένων υλικών για παραγωγή δευτερογενών εναλλακτικών καυσίμων
  • Διαλογή στη Πηγή, αποξήλωση, συλλογή και μεταφορά ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)
  • Συνήθεις ή Έκτακτες αποκομιδές αποβλήτων προς εξυπηρέτηση Δήμων και Ιδιωτών

ESPA