ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

Συνήθως, η τοποθέτηση κάδων, το πλήθος, η  χωρητικότητα και η θέση στους οικισμούς είναι τυχαία και ακανόνιστη, χωρίς να συνιστά αποτέλεσμα τεχνικής μελέτης. Στην Siakandaris Group εκπονούμε μελέτες βελτιστοποίησης συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων για  δημοτικές οντότητες(Δήμους/Δ.Ενότητες/Δ.Κοινότητες), καθώς και για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Μελετάμε τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων αποβλήτων της υπό μελέτη περιοχής, θέτουμε μελλοντικούς στόχους όπως ορίζονται από την Νομοθεσία και σημειώνουμε τα σημεία αστοχίας της μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενης διαχειριστικής πολιτικής.

Η μελέτη πραγματοποιείται σε δύο φάσεις.
Η Α’ Φάση περιλαμβάνει καταγραφή και ενδελεχή ανάλυση των ενδεικτικών στοιχείων παραγωγής ΑΣΑ ( σύμμεικτων και ανακυκλωσίμων) της υπό μελέτη περιοχής. Συνοπτικά διερευνώνται:
1. η διοικητική οργάνωση, ο πληθυσμός, η πληθυσμιακή πυκνότητα και η αποκομιδή απορριμμάτων εντός των χωρικών ορίων που έχουν οριστεί από τον πελάτη
2. τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων ΑΣΑ
3. τα σημεία αστοχίας της μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενης συλλογής- μεταφοράς των ΑΣΑ
4. οι μελλοντικοί στόχοι όπως ορίζονται από τη Νομοθεσία

Στη Β΄Φάση ακολουθεί η περιγραφή βήμα – βήμα του απαιτούμενου τρόπου εργασίας, από το αρχικό στάδιο της επιτόπιας καταμέτρησης των κάδων (μπλε και πράσινων) έως το τελικό στάδιο βελτιστοποίησης.

Συνοπτικά :

 1.  διενεργείται επιτόπια παρατήρηση κάδων με καταμέτρησή τους
 2. επεξεργάζονται τα δεδομένα
 3. αναπτύσσεται μεθοδολογία βέλτιστης χωροδιάταξη κάδων μέσω GIS
 4. αναπτύσσεται μεθοδολογία βέλτιστης δρομολόγησης απορριμματοφόρων μέσω GIS, Google Earth, Google Map
 5. προτείνεται εναλλακτικό σχέδιο χωροδιάταξης των κάδων με κριτήρια βελτιστοποίησης:
  • την  βέλτιστη απόσταση μεταξύ ομοειδών κάδων (μπλε-μπλε και πράσινου-πράσινου)
  • την τήρηση σωστής αναλογίας πράσινου:μπλε κάδου ανά σημείο εγκατάστασης
  • την τήρηση σωστής αναλογίας  αριθμού κατοίκων: μπλε κάδο και   αριθμού κατοίκων: πράσινο κάδο
  • την minimum διανυόμενη απόσταση πεζού προς κάδο
  • την minimum σημειακή συσσώρευση κάδων
 6. προτείνεται εναλλακτικό σχέδιο συλλογής-μεταφοράς των ΑΣΑ με κριτήρια βελτιστοποίησης :
  • το κόστος συλλογής-μεταφοράς ανά τόνο ΑΣΑ
  • την ελαχιστοποίηση της διανυόμενης απόστασης των απορριμματοφόρων
  • τον υψομετρικό παράγοντα
  • την ελαχιστοποίηση του νεκρού χρόνου αποκομιδής