ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η εταιρεία μας διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και έχει αδειοδοτηθεί για την πραγματοποίηση εργασιών επιλεκτικής αποξήλωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε βιομηχανίες και εργοτάξια (μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές κατασκευές, εργοστάσια και κτίρια). Μετά την επιλεκτική αποξήλωση πραγματοποιείται επί τόπου κοπή και διαχωρισμός των μετάλλων. Τυχόν μη ανακυκλώσιμα υπολείμματα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α).

Κροκόδειλος-ειδικό ψαλίδι κοπής μετάλλων

Μέσω αυτής της διαδικασίας όλα τα υλικά διαχωρίζονται στην πηγή και αξιοποιούνται νόμιμα με τον ορθότερο περιβαλλοντικά και οικονομικά τρόπο.

Ο ειδικός εξοπλισμός και το εξειδικευμένο προσωπικό που απασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο προσφέρουν υπηρεσίες που διασφαλίζουν απόλυτα την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων.

ESPA