ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΙΛΥΣ (ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ)

Η εταιρεία μας διαθέτει  τον κατάλληλο εξοπλισμό και όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, ώστε να παρέχει υπηρεσίες συλλογής-μεταφοράς αποξηραμένης, μη επικίνδυνης, λυματολάσπης (ιλύος) που προέρχεται από βιομηχανικές διεργασίες, γεωργία, επεξεργασία τροφίμων και μονάδες επεξεργασίας νερού και αποβλήτων προς συνεργαζόμενες εταιρείες και εγκαταστάσεις. Σκοπός είναι η χρήση της σταθεροποιημένης υλίος για παραγωγή διαφόρων τύπων εδαφοβελτιωτικών και κόμποστ.

Η παραγωγή προϊόντων από συγκεκριμένα οργανικά απόβλητα (κλαδιά, τεμαχισμένη ξυλεία, πριονίδι κ.λπ.) και ιλύες βρίσκεται σε ανάπτυξη στη χώρα μας.Έχουν δημιουργηθεί οργανωμένες μονάδες, όπου με κατάλληλες διεργασίες και διαδικασίες παράγονται ποιοτικά οργανικά λιπάσματα. Η παραγωγή λιπασμάτων από ανακτημένα υλικά, αφενός μειώνει τον όγκο των οργανικών απορριμμάτων που θα κατέληγαν σε ΧΥΤΑ και αφετέρου, μειώνει τη χρήση χημικών λιπασμάτων και  τέλος, ενδυναμώνει  την οικονομία του πρωτογενούς τομέα.

ESPA