ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η εταιρεία μας έχει κατάλληλα αδειοδοτηθεί να προσφέρει υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς όλων των τύπων των αδρανών αποβλήτων. Απόβλητα  από εργασίες Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες, έργα υποδομών, ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, κατασκευές καθώς και ανακαινίσεις/αναπλάσεις παραλαμβάνονται και διαχειρίζονται κατά το αρμόζον. Επιπροσθέτως, έχουμε συμβληθεί με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΕΚΚ και αναλαμβάνουμε την διάθεση τους σε πλήρως αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας. Εκεί τα ΑΕΚΚ υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία όπως διαλογή, θραύση, κοσκίνισμα, προσωρινή αποθήκευση κ.λπ. και οδηγούνται προς ανακύκλωση ή ασφαλή διάθεση. Σκοπός της ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ είναι η μείωση των αποβλήτων που διατίθενται στο έδαφος και η μείωση της ανάγκης για πρωτογενή αδρανή υλικά μέσω της επιθυμητής αντικατάστασής τους από ανακτημένα αδρανή στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Εκτός από την συλλογή-μεταφορά των ΑΕΚΚ αναλαμβάνουμε, καθώς  και την Διαλογή στη Πηγή και επιλεκτική Αποξήλωση όλων των οικοδομικών υλικών από τους χώρους των εργασιών.

Επισημαίνεται ότι  όσοι παράγουν ή διαχειρίζονται ΑΕΚΚ έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

  1. Να συμβάλλονται με κατάλληλα αδειοδοτημένους συλλέκτες – μεταφορείς.
  2. Να συμβάλλονται με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ είτε απ’ ευθείας είτε μέσω του συλλέκτη.
  3. Να καταβάλουν το τέλος επεξεργασίας στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
  4. Να υποβάλουν τη βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από το Σύστημα προς την επιβλέπουσα το Έργο Αρχή, ώστε να τους επιστραφεί η εγγυητική επιστολή.
  5. Να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν εμπράκτως την αποξήλωση, την επαναχρησιμοποίηση, την αξιοποίηση και εν γένει την ανακύκλωση των κατασκευαστικών υλικών.

Σημειώνεται ότι «Διαχειριστές ΑΕΚΚ» είναι οι όλοι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.

Open Top Container

 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Κάθε διαχειριστής ΑΕΚΚ ή άλλος οικονομικός παράγοντας ή επιχείρηση, που ασκεί δραστηριότητα κατά παράβαση της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 υφίσταται τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 2939/01, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/2010 και το Ν 4042/12 δηλαδή φυλάκιση ενός έτους και χρηματική ποινή καθώς και κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες ειδικότερες διατάξεις.

 

ESPA