ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ RDF/ SRF

Ο όρος RDF (REFUSED DERIVED FUEL)  ή SRF (SOLID RECOVERED FUEL) αναφέρεται στο ανακτημένο απ΄τα αστικά και εμπορικά απορρίμματα, υψηλής θερμογόνου αξίας κλάσμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δευτερογενές καύσιμο σε ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Για την ανάκτηση των στερεών υλικών υψηλής θερμογόνου δύναμης από τον απορριμματικό όγκο, απαιτούνται  εργασίες προεπεξεργασίας στα εισερχόμενα στερεά και αστικά απόβλητα, καθώς και διαχωρισμού τους με συστήματα μηχανικής επεξεργασίας.

Με τις εργασίες αυτές, τα κοινά απορρίμματα διαχωρίζονται με σκοπό την μέγιστη καθαρότητά τους και την μετατροπή τους σε ένα  αναμεμειγμένο στερεό υλικό υψηλής ενεργειακής αξίας. Συνεπώς, η εταιρεία μας δύναται να παράξει και να διαθέσει προς περαιτέρω διαχείριση  πρώτες ύλες για την παραγωγή εναλλακτικών δευτερογενών καύσιμων όπως το RDF ή το SRF. Έτσι, επιτυγχάνεται ένα μικρό μόνο ποσοστό  του αρχικού ρεύματος αποβλήτων να καταλήγει για τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ, ενώ αντίθετα η μεγαλύτερη ποσότητα προορίζεται για ενεργειακή αξιοποίηση.

Τα κύρια πλεονεκτήματα από τη χρήση του RDF είναι:

  • Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων
  • Εξοικονόμηση Συμβατικών καυσίμων
  • Μερική αντικατάσταση συμβατικών καυσίμων όπου υπάρχει τεχνικά και νομικά η δυνατότητα
  • Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
ESPA