ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ COMPOST Ή ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Ο όμιλός μας διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις ανάλογες άδειες ώστε να μπορούν να συλλεχθούν και να μεταφερθούν μη επικίνδυνα οργανικά υλικά και αποξηραμένη ιλύς (λυματολάσπη) στην υπερσύγχρονη μονάδα κομποστοποίησης την οποία διαθέτουμε στη Ριτσώνα Ευβοίας. Αντικείμενο της μονάδας αυτής είναι η παραγωγή ποικίλων τύπων εδαφοβελτιωτικών και compost εξαιρετικής ποιότητας, καθώς και η αξιοποίηση της περιεχόμενης στα απόβλητα που διαχειριζόμαστε ενέργειας.

Η παραγωγή βελτιωτικών εδαφών από συγκεκριμένα οργανικά απόβλητα, όπως π.χ. κλαδιά, απόβλητα πάρκων και κήπων, τεμαχισμένη ξυλεία, πριονίδι και ιλύες βρίσκεται σε έντονα ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η εγκαθίδρυση οργανωμένων μονάδων επεξεργασίας compost έχει συντελέσει στην παραγωγή οργανικών λιπασμάτων, ανταγωνίσιμων ομοίων ευρωπαϊκών και αυστηρά προδιαγραφόμενων. Η παραγωγή λιπασμάτων από ανακτημένα υλικά μειώνει τον όγκο των οργανικών υλικών, συντελεί σημαντικά στην αποφόρτιση των ΧΥΤΑ, περιορίζει τη χρήση χημικών λιπασμάτων και αποτελεί αντικείμενο ανάπτυξης και αναμόχλευσης του πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, όλο και περισσότεροι από τους πελάτες μας ζητούν την εναλλακτική διαχείριση των οργανικών αποβλήτων τους μέσω μονάδων βιοαερίου. Το βιοαέριο κερδίζει σταθερά έδαφος επιδεικνύοντας ανοδική τάση ως προς την εμπιστοσύνη και την απόδοση στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Η βιώσιμη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων με παράλληλη εκμετάλλευση και αξιοποίηση όποιου χρήσιμου στοιχείου εμπεριέχεται – είτε ως ανακτήσιμη ύλη, είτε ως ενέργεια – τυγχάνει επιδίωξης από μεριάς της εταιρείας μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

ESPA