ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ISO 50001

Από Admin στις 17 Οκτωβρίου, 2017

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ THΣ ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑ ISO 50001

Ως μία από τις πλέον σύγχρονες και αξιόπιστες επιχειρήσεις, με όραμα στο μέλλον και ματιά αρκετά ευρεία στον τομέα της διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, η εταιρεία μας ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ συνιστά πλέον έναν από τους πρώτους κατόχους πανελλαδικώς του ISO 50001:2011 . Επιπρόσθετα, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, την περιβαλλοντική διαχείριση, την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων και την Κοινωνική Ευθύνη κατά τα αντίστοιχα πρότυπα ISO.

Πρόσφατα, καινοτομώντας για μία ακόμα φορά και δίνοντας έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία και την εξοικονόμηση πόρων, προχώρησε σε πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) που εφαρμόζει κατά το πρότυπο , από την Alcumus ISOQAR- διαπιστευμένη από τον Βρετανικό Οργανισμό Διαπίστευσης UKAS. Το πιστοποιημένο ΣΔΕ αφορά:

  1.  στη λειτουργία της μονάδας διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών του εργοστασίου και
  2. τη συλλογή-μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Η ενέργεια και ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνεται κατά την λειτουργία του εργοστασίου, όσο και κατά τη χρήση των εκάστοτε μηχανών και των οχημάτων,  είναι ζωτικής σημασίας για την οργανωτική λειτουργία των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κόστους, τόσο οικονομικού, όσο και περιβαλλοντικού, τον οποίο καλούμαστε να ελαχιστοποιήσουμε ποσοτικά και να βελτιώσουμε ποιοτικά. Η ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ Ε.Π.Ε. με την εφαρμογή του ΣΔΕ δεσμεύεται να:

  • Βελτιώνει συνεχώς την χρήση ενεργειακών πόρων και να μειώνει τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα με ένα συστηματικό τρόπο,
  • Να ιεραρχεί την υιοθέτηση νέων, ενεργειακά αποτελεσματικών τεχνολογιών και μέτρων,
  • Να παράσχει ένα πλαίσιο ώστε να προωθεί την ενεργειακή αποτελεσματικότητα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα,
  • Να παρουσιάζει στα ενδιαφερόμενα μέρη την δέσμευση της για συμμόρφωση με τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος
  • Να μειώνει με βιώσιμο τρόπο το κόστος των παραγωγικών δραστηριοτήτων

Με την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας κατά  ISO 50001:2011 από την ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ Ε.Π.Ε. αναγνωρίζονται οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις της επιχείρησής μας απέναντι στον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον και την προάσπιση εν γένει  της αειφορίας.

ESPA