ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

100% ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ SIAKANDARIS GROUP

Από Editor στις 6 Απριλίου, 2021

Περιβαλλοντική ευθύνη της Siakandaris Group η κατανάλωση 100% πράσινης ενέργειας

Ο όμιλος επιχειρήσεων Siakandaris Group  αντιλαμβάνεται τα περιβαλλοντικά ζητήματα ως αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης διαχείρισής του και το καταδεικνύει με την κατοχύρωση Πράσινων  Πιστοποιητικών  για τις εταιρείες του ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ και BS RECYCLING AE.

Έμπρακτη απόδειξη της μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος του ομίλου Siakandaris Group αποτελεί η εξασφάλιση Πράσινων Πιστοποιητικών για το σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειάς του για τα έτη  2020 και 2021 και για όλες τις εγκαταστάσεις του (Αθήνα, Σχηματάρι, Ριτσώνα). Η κατανάλωση της ενέργειας του ομίλου προέρχεται από ΑΠΕ και μάλιστα αποκλειστικά από αιολικά πάρκα. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι διαθέτει κατοχυρωμένα 2 από τα 9 συνολικά Πράσινα Πιστοποιητικά του προμηθευτή ρεύματος που δίδονται σε πανελλαδικό επίπεδο, τον καθιστά αν μη τι άλλο υποδειγματικό ως προς την αειφορία και εφαρμοστή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Τα Πράσινα Πιστοποιητικά αποτελούν τις Εγγυήσεις  Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες εκδίδονται από το Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), κατ’ εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών 2003/54/EC και 2009/72/EC αλλά και της εθνικής νομοθεσίας, με σκοπό να βεβαιώσουν ότι μια συγκεκριμένη ποσότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ΑΠΕ. Οι προμηθευτές ρεύματος έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν Πράσινα Πιστοποιητικά από ηλεκτροπαραγωγούς ΑΠΕ και στη συνέχεια να τα μεταβιβάσουν σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες τις οποίες εκπροσωπούν. Συνεπώς, οι Εγγυήσεις Προέλευσης αποτελούν απόδειξη ότι ορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται σε μια επιχείρηση ή βιομηχανία, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, αντιστοιχεί σε ισόποση ενέργεια προερχόμενη από ΑΠΕ.

Μέσω των Πράσινων Πιστοποιητικών, τόσο ο προμηθευτής ενέργειας , εν προκειμένω όμιλος ΗΡΩΝ, όσο και οι βιομηχανίες που συνεργάζονται με αυτόν, συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα. Με τον τρόπο αυτόν, αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος και κατά συνέπεια η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής τους πολιτικής.

πιστοποιητικά ήρων

ESPA