ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Από Editor στις 25 Ιανουαρίου, 2023

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά Τεχνικό Διευθυντή για το τμήμα συντήρησης & προμηθειών  για να οργανώσει τη διαχείρισή του και να χαράξει τις αναπτυξιακές του κατευθύνσεις. Το τμήμα συντήρησης & προμηθειών έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του σταθερού και κινητού εξοπλισμού ανακύκλωσης όλων των εγκαταστάσεων, καθώς και του στόλου οχημάτων.

Η θέση απαιτεί ηγετικές και συντονιστικές ικανότητες με νοοτροπία hand on. Ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή περιλαμβάνει την διαχείριση του προσωπικού και των υποτμημάτων του τεχνικού τμήματος, με σκοπό την ανάδειξη της ισότητας και της αξίας εργαζόμενου. Ο υποψήφιος καλείται επίσης να έχει καλές οργανωτικές ικανότητες και αποδεδειγμένες διοικητικές δεξιότητες.

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ :

 • Διαχείριση όλων των εργασιών συντήρησης και έκτακτων επισκευών.
 • Γενικότερη φροντίδα και επίλυση τεχνικών θεμάτων που αφορούν σε ηλεκτρομηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό.
 • Διαμόρφωση πλάνου προληπτικής συντήρησης.
 • Διαχείριση προσφορών και spare αποθεμάτων.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε κατασκευαστικά έργα του ομίλου (υποδομές, νέες εγκαταστάσεις), εργασίες αναβάθμισης του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και νέες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό.
 • Πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των εντολών εργασίας και έλεγχος απόδοσης κάθε εργαζομένου του τμήματος ευθύνης του.
 • Βελτιστοποίηση τεχνικής και οικονομικής φύσης υφιστάμενου εξοπλισμού και έργων.
 • Έρευνα και εντοπισμός κατάλληλων συνεργατών-προμηθευτών-εργολάβων.
 • Διαχείριση προμηθειών.
 • Σχεδιασμός budget, υλοποίηση και αποτίμηση ετήσιου προϋπολογισμού συντήρησης.
 • Αξιολόγηση αιτημάτων τεχνικής φύσης από πελάτες και επικοινωνία με σκοπό την άμεση ανταπόκριση ή την αντιμετώπιση των τεχνικών τους προβλημάτων.
 • Υπεύθυνος για την τήρηση των Κανόνων Υγείας και Ασφαλείας σε όλο τον όμιλο.
 • Διαμόρφωση Report απόδοσης τμήματος και προτάσεων  βελτιστοποίησης διαδικασιών.
 • Εκπαίδευση και επίβλεψη των υφισταμένων του αποσκοπώντας στην επίλυση προβλημάτων του τομέα ευθύνης του, αξιολόγηση προσωπικού και συνεχή βελτίωσή του.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Συνολική 10ετή εμπειρία σε τμήμα συντήρησης με τα τελευταία 5 έτη σε υπεύθυνη θέση σε βιομηχανία
 • Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ. Γνώση λειτουργικών συστημάτων ERP
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διοίκησης ομάδας και έργων
 • Αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ακεραιότητα

Αποστολή βιογραφικών στο: hr@siakandaris.gr