ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Από Editor στις 29 Φεβρουαρίου, 2024

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά μηχανολόγο μηχανικό ως Τεχνικό Διευθυντή για το τμήμα συντήρησης & προμηθειών  για να οργανώσει τη διαχείρισή του και να χαράξει τις αναπτυξιακές του κατευθύνσεις. Το τμήμα συντήρησης & προμηθειών έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του σταθερού και κινητού εξοπλισμού ανακύκλωσης όλων των εγκαταστάσεων, καθώς και του στόλου οχημάτων.

Η θέση απαιτεί ηγετικές και συντονιστικές ικανότητες με νοοτροπία hand on. Ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή περιλαμβάνει την διαχείριση του προσωπικού και των υποτμημάτων του τεχνικού τμήματος, με σκοπό την ανάδειξη της ισότητας και της αξίας εργαζόμενου. Ο υποψήφιος καλείται επίσης να έχει καλές οργανωτικές ικανότητες και αποδεδειγμένες διοικητικές δεξιότητες.

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ :

 • Διαχείριση όλων των εργασιών συντήρησης και έκτακτων επισκευών.
 • Γενικότερη φροντίδα και επίλυση τεχνικών θεμάτων που αφορούν σε ηλεκτρομηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό.
 • Διαμόρφωση πλάνου προληπτικής συντήρησης.
 • Διαχείριση προσφορών και spare αποθεμάτων.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε κατασκευαστικά έργα του ομίλου (υποδομές, νέες εγκαταστάσεις), εργασίες αναβάθμισης του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και νέες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό.
 • Πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των εντολών εργασίας και έλεγχος απόδοσης κάθε εργαζομένου του τμήματος ευθύνης του.
 • Βελτιστοποίηση τεχνικής και οικονομικής φύσης υφιστάμενου εξοπλισμού και έργων.
 • Έρευνα και εντοπισμός κατάλληλων συνεργατών-προμηθευτών-εργολάβων.
 • Διαχείριση προμηθειών.
 • Σχεδιασμός budget, υλοποίηση και αποτίμηση ετήσιου προϋπολογισμού συντήρησης.
 • Αξιολόγηση αιτημάτων τεχνικής φύσης από πελάτες και επικοινωνία με σκοπό την άμεση ανταπόκριση ή την αντιμετώπιση των τεχνικών τους προβλημάτων.
 • Υπεύθυνος για την τήρηση των Κανόνων Υγείας και Ασφαλείας σε όλο τον όμιλο.
 • Διαμόρφωση Report απόδοσης τμήματος και προτάσεων  βελτιστοποίησης διαδικασιών.
 • Εκπαίδευση και επίβλεψη των υφισταμένων του αποσκοπώντας στην επίλυση προβλημάτων του τομέα ευθύνης του, αξιολόγηση προσωπικού και συνεχή βελτίωσή του.


Απαραίτητα Προσόντα

 • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Συνολική 10ετή εμπειρία σε τμήμα συντήρησης με τα τελευταία 5 έτη σε υπεύθυνη θέση σε βιομηχανία
 • Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ. Γνώση λειτουργικών συστημάτων ERP
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διοίκησης ομάδας και έργων
 • Αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ακεραιότητα


Αποστολή βιογραφικών στο:
 hr@siakandaris.gr

ESPA