ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ)

Το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) λειτουργεί με συνδυασμό μεθόδων μηχανικής – χειρωνακτικής διαλογής. Διαχωρίζονται ανάμικτα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα ή ομάδες υλικών, τα οποία προέρχονται από διαλογή στην πηγή και ακολούθως πραγματοποιείται δεματοποίηση των διαχωρισθέντων ρευμάτων. Τα εξερχόμενα υλικά χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη καθαρότητα και συνεπώς δύναται να επιτευχθούν οι προδιαγραφές που θέτει η βιομηχανία ανακύκλωσης υλικών.
Συμπερασματικά, η αποτελεσματική λειτουργία του ΚΔΑΥ αποτελεί και το κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας σε σχέση με τις κοινές μονάδες διαλογής υλικών.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΔΑΥ

Ο σχεδιασμός ενός ΚΔΑΥ και η επιλογή του εξοπλισμού εξαρτάται:

  1. Από τις ποσότητες και τη σύσταση κάθε κλάσματος τροφοδοσίας
  2. Από τις προδιαγραφές πρώτων υλών της βιομηχανίας ανακύκλωσης

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Οι εγκαταστάσεις ΚΔΑΥ δέχονται μόνο ανακυκλώσιμα απορρίμματα μετά από διαλογή στην πηγή. Τα υλικά – στόχοι των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή στην προκειμένη περίπτωση αφορούν το σύνολο των υλικών συσκευασίας τόσο από το χώρο της βιομηχανίας, όσο και από του Δήμους (μπλε κάδος).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΔΑΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΑ)

Η μορφή και ο τρόπος διοχέτευσης των προϊόντων του ΚΔΑΥ προς ανακύκλωση, εξαρτώνται από τις απαιτήσεις της αγοράς, σε συνάρτηση με την βιωσιμότητα των μεθόδων τελικής επεξεργασίας. Τα είδη των τελικών προϊόντων που προέρχονται λ.χ. από το εισερχόμενο ρεύμα χαρτιού, μπορούν να περιλαμβάνουν χαρτί συσκευασίας, ανάμικτο χαρτί, χαρτόνι, εφημερίδες κ.α. συνήθως δεματοποιημένα. Το γυαλί διαχωρίζεται ανά χρώμα, τα κουτιά αλουμινίου παραδίδονται συμπιεσμένα ή τεμαχισμένα, τα πλαστικά διατίθενται διαχωρισμένα ανά είδος (PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS κ.λπ.) ή ανάμικτα, θρυμματοποιημένα ή κοκκοποιημένα, οι σιδηρούχοι περιέκτες συμπιεσμένοι, αποτελούμενοι από ένα ή περισσότερα μέταλλα κ.λπ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΥ

Η αναγκαιότητα ύπαρξης σταδίου προδιαλογής προκύπτει από την ανομοιογένεια του εισερχομένου ρεύματος απορριμμάτων και την ύπαρξη ξένων υλών. Κατά το στάδιο προδιαλογής πραγματοποιείται απομάκρυνση τυχόν μπαταριών, δοχείων χρωμάτων, πλαστικών φιλμ κ.λ.π. Στο στάδιο όμως αυτό γίνεται και ο διαχωρισμός ογκωδών υλικών (π.χ. χαρτονιών), τα οποία εύκολα απομονώνονται από τα υπόλοιπα, ενώ παράλληλα περιορίζεται το πρόβλημα υπερφόρτωσης των γραμμών διαχωρισμού.

Ο βασικός διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών από τα ρεύματα των εισερχομένων στο ΚΔΑΥ, γίνεται από εξειδικευμένους εργαζόμενους σε υπερυψωμένες γραμμές χειροδιαλογής και τα υλικά-στόχοι τοποθετούνται χωριστά σε κατάλληλα διαμερίσματα ( bankers- κλωβοί προσωρινής αποθήκευσης) . Μία σειρά μεταφορικών συστημάτων χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των υλικών από το σημείο υποδοχής τους (εκφόρτωσης από τα οχήματα συλλογής) σε διάφορα στάδια επεξεργασίας. Τα στάδια περιλαμβάνουν προδιαχωρισμό, ο οποίος γίνεται κυρίως για την απομάκρυνση των ξένων (άχρηστων) υλικών, διαχωρισμό των σιδηρούχων υλικών με ηλεκτρομαγνήτες καθώς και χειροδιαλογή. Τα υλικά – στόχοι όταν πληρωθούν οι χώροι συγκέντρωσής τους, οδηγούνται σε συμπιεστές – δεματοποιητές ή θραυστήρες ανάλογα με το είδος του υλικού και τις απαιτήσεις της βιομηχανίας ανακύκλωσης.

Τα εξερχόμενα υλικά μετά το διαχωρισμό δεματοποιούνται, αποθηκεύονται προσωρινά, ζυγίζονται και στη συνέχεια διοχετεύονται στην αγορά ως προϊόντα προς ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα, δηλαδή όσα έχουν εναπομείνει μετά τη διαδικασία διαχωρισμού (υπόλειμμα), οδηγούνται συνήθως για εναλλακτική διαχείριση ή εάν δεν υπάρχει άλλη λύση προς τελική διάθεση.

ESPA