ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κάθε σύγχρονη κοινωνία είναι συνυφασμένη με την παροχή πλειάδας αγαθών και προϊόντων συνεισφέροντας στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου. Παράλληλα όμως, οποιαδήποτε καταναλωτική διαδικασία συνοδεύεται από παραγωγή αποβλήτων. Απόβλητα συσκευασίας, οικιακά απορρίμματα, απόβλητα εμπορικών και βιοτεχνικών μονάδων, καθώς και απόβλητα ολόκληρων  βιομηχανιών είναι λίγες μόνο από τις περιπτώσεις  στερεών αποβλήτων που παράγονται καθημερινά σε μεγάλες ποσότητες.  Εκ των ουκ άνευ, προκύπτει επιτακτική η ανάγκη διαχείρισής τους με τρόπο νομοθετικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστο.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας, Siakandaris Group, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και διαλογής στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, τόσο στην ελληνική, όσο και στην διεθνή αγορά. Όλες οι δραστηριότητες έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά πλαίσια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας . Αποτελούμε μια από τις εταιρείες, που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων και είμαστε εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ με αρ. μητρ. 396.

Ανακυκλώσιμα υλικά και σύμμεικτα στερεά απόβλητα αφού συλλεχθούν, μεταφέρονται στις ιδιόκτητες  εγκαταστάσεις μας με σκοπό την περαιτέρω διαλογή τους. Τα προς ανακύκλωση υλικά δεματοποιούνται και αποστέλλονται σε βιομηχανικές μονάδες, όπου θα χρησιμεύσουν ως δευτερογενής  πρώτη ύλη για την παραγωγή νέων υλικών. Η περιπλοκότητα της δραστηριότητας αυτής οφείλεται στην  μοναδικότητα του κάθε υλικού, που απαιτεί  ξεχωριστό τρόπο διαλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση όμως δεν θα μπορούσε ποτέ να λάβει χώρα χωρίς το ενδιάμεσο αυτό στάδιο της ανάκτησης υλικών.

Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στόχος μας είναι η διοχέτευση των υλικών προς μονάδες, όπου ολοκληρώνεται η διαδικασία της ανακύκλωσης. Μόνον τότε επιτυγχάνεται η εφαρμογή ενός βελτιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Η μετατροπή των υλικών σε νέα προϊόντα (ανακύκλωση) προϋποθέτει από μεριάς μας την προώθηση των ανακτημένων υλικών σε εγχώριες εταιρείες, όσο και σε εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες δύνανται να υποστηρίξουν τεχνικά την διαδικασία  της  ανακύκλωσης των αντίστοιχων υλικών.

Ακόμα και τα κοινά απορρίμματα διαχωρίζονται με σκοπό την μέγιστη καθαρότητά τους και την μετατροπή τους σε ένα στέρεο αναμεμειγμένο υλικό υψηλής ενεργειακής αξίας . Έτσι, η εταιρεία μας δύναται να παράξει και να διαθέσει προς περαιτέρω διαχείριση  πρώτες ύλες για εναλλακτικά δευτερογενή καύσιμα  (SRF/RDF). Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε ένα μικρό μόνο ποσοστό  του αρχικού ρεύματος αποβλήτων να καταλήγει για τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κατά την διερεύνηση εταιρειών – αποδεκτών ανακτημένων υλικών, πρωταρχικός μας σκοπός παραμένει η συνεργασία με ελληνικές εταιρείες και στην συνέχεια εξετάζουμε ως εναλλακτική λύση την διεθνή αγορά.   Η εξαγωγή κάποιων εκ των ανακτηθέντων υλικών σε τρίτες χώρες προκύπτει ως αποτέλεσμα μη ζήτησης των προσφερόμενων προς ανακύκλωση υλικών από εγχώριους ανακυκλωτές-αποδέκτες.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Η εταιρεία μας διατηρεί  μακροχρόνιες συνεργασίες με τις πιο ευέλικτες και αξιόπιστες εξαγωγικές εταιρείες. Ως εκ τούτου, καθίσταται εφικτή η συγκέντρωση μεγάλου όγκου ανακυκλώσιμων υλικών και η διαχείριση σημαντικής ποσότητας στερεών ανακυκλώσιμων υλικών. Υπάρχει μια μεγάλη και αλληλένδετη αλληλουχία συνεργατών και συνεργασιών προκειμένου να ολοκληρωθεί κατά το βέλτιστο τρόπο η διαδικασία της ανακύκλωσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Siakandaris Group διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας για τις ιδιόκτητες  μονάδες της και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για το σύνολο των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρει, καθώς και με ISO 14001 για την διαχείριση του περιβάλλοντος . Ταυτόχρονα πληροί το Διεθνές Πρότυπο Ασφαλείας και Υγείας του προσωπικού κατά ΕΛΟΤ 1801/ ΟΗSAS 18001 και το Διεθνές Πρότυπο Κοινωνικής Μέριμνας και Ευθύνης SA 8000:2008.

Αξίζει να λεχθεί ότι η  Siakandaris Group συνιστά πλέον έναν από τους πρώτους κατόχους πανελλαδικώς του ISO 50001:2011, ενός από τα πιο απαιτητικά ISO για τα οποία μπορεί να πιστοποιηθεί μία εταιρεία.

Πρόσφατα, καινοτομώντας για μία ακόμα φορά και δίνοντας έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία και την εξοικονόμηση πόρων, προχωρήσαμε σε πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) που εφαρμόζεται κατά το πρότυπο , από την Alcumus ISOQAR- διαπιστευμένη από τον Βρετανικό Οργανισμό Διαπίστευσης UKAS. Με το ISO 50001:2011 η εταιρεία δεσμεύεται να:

  • Βελτιώνει συνεχώς την χρήση ενεργειακών πόρων και να μειώνει τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα με ένα συστηματικό τρόπο,
  • Να ιεραρχεί την υιοθέτηση νέων, ενεργειακά αποτελεσματικών τεχνολογιών και μέτρων,
  • Να παράσχει ένα πλαίσιο ώστε να προωθεί την ενεργειακή αποτελεσματικότητα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα,
  • Να παρουσιάζει στα ενδιαφερόμενα μέρη την δέσμευση της για συμμόρφωση με τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος
  • Να μειώνει με βιώσιμο τρόπο το κόστος των παραγωγικών δραστηριοτήτων

Με την ανάπτυξη και εφαρμογή του ΣΔΕ κατά  ISO 50001:2011 από την Siakandaris Group αναγνωρίζονται οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις της επιχείρησής μας απέναντι στον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον και την προάσπιση εν γένει  της αειφορίας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ 

Αν και “νεαρή” ηλικιακά, η επιχείρησή μας προχωρά με αλματώδεις ρυθμούς. Εξελίσσεται  οικονομικά, ενσωματώνει νέες τεχνολογίες  σταδιακά, απαιτεί όλο και περισσότερες δεξιότητες από τους ανθρώπους της, διαρκή ενημέρωση, ενώ  αναζητά και επιβραβεύει άτομα με στοιχεία όπως η φιλοδοξία, η εργατικότητα, ο σεβασμός και η υπευθυνότητα.  Η δυναμική της εταιρείας αγγίζει τους 150 εργαζομένους. Η Siakandaris Group έχει καταφέρει να εμφανίσει αύξηση 456% στο ανθρώπινο δυναμικό από το 2008, ενώ η η δυνατότητα προσφοράς επαγγελματικής ανέλιξης για τους νυν και μελλοντικούς της υπαλλήλους καταδεικνύεται από την πρόοδό της .

Στην Siakandaris Group αναγνωρίζουμε την αξία του ανθρώπινου δυναμικού. Εκφραζόμαστε με συγκεκριμένες σταθερές και πρακτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ευημερίας της τοπικής κοινότητας, δίνοντας προτεραιότητα στις προσλήψεις εργαζομένων από τις τοπικές περιοχές,  στην τήρηση αυστηρής δέσμευσης της εταιρείας για αποφυγή κάθε είδους διάκρισης , στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην εξέλιξη των ανθρώπων  με συνεχή επιμόρφωση και τακτικές αξιολογήσεις, στην κατάρτιση του προσωπικού μέσω  εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Η   προσφορά οικειοθελών παροχών δεν περιορίζεται μόνο σε κοινωνικές δράσεις όπως δενδροφυτεύσεις και  αιμοδοσία, αλλά και σε δωρεές τροφίμων προς ιδρύματα .

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Με πελατολόγιο που ξεπερνά τις 1.000 επιχειρήσεις, η Siakandaris Group έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σημαντικό πυρήνα διάδοσης και εξέλιξης  των δραστηριοτήτων της. Χρόνο με το χρόνο κερδίζει την εμπιστοσύνη  όλο και περισσότερων συνεργατών – γεγονός που περίτρανα αποδεικνύει την ποιότητα των εργασιών που προσφέρει.

ESPA