ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΕΚΑ ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
01ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ
16 01 06οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχείο
20 03 06απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων
01 01 02απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
01 03απόβλητα από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα
20 03 03υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων
20 03 02απόβλητα από αγορές
01 04απόβλητα από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
20 03άλλα δημοτικά απόβλητα
20 02 03άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 02 02χώματα και πέτρες
20 02απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
20 01 40μέταλλα
01 05λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων
20 01 38ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37
01 05 08λάσπες και απόβλητο από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία 01 05 05 και 01 05 06
02ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
02 01απόβλητα οπό γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία
20 01 36απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35
20 01 23*απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες
02 01 04απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)
02 01 07απόβλητα από δασοκομία
02 01 09αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 02 01 09
02 01 10απόβλητα μέταλλα
02 02απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων ζωικής προέλευσης
20 01 11υφάσματα
02 02 04λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 03απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού· παραγωγή κονσερβών παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσσας
20 01 10ρούχα
20 01 08βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτηοης
02 03 04υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
20 01 02γυαλιά
20 01χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)
02 04απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης
20ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ
02 04 02ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών
19 13 08υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπηκνώματα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 07
02 05απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων
19 13 06λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 04
19 13απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων και υπογείων υδάτων
02 06απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
19 12 12άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11
02 06 02απόβλητα από υλικά συντήρησης
19 12 10καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)
02 07απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού)
19 12 08υφαντικές ύλες
19 12 07ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 06
19 12 05γυαλί
02 07 04υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
19 12 04πλαστικά και καουτσούκ
03ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
03 01απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων
19 12 03μη σιδηρούχα μέταλλα
19 12 02σιδηρούχα μέταλλα
03 03απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών
19 12απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (πχ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηοη, κοκκο­ποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 10 06άλλα κλάσματα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 10 05
03 03 05λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού
19 10 04ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη άλλο από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 10 03
03 03 08απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση
19 10 02μη σιδηρούχα απόβλητα
03 03 10απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλύσματα και επιχρίσματα προερχόμενα από μηχανικό διαχωρισμό
03 03 11λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 03 10
04ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
04 01απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας
19 10απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα
04 02απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας
19 09 06διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών
04 02 10οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός)
04 02 15απόβλητα από φινίρισμα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 14
19 09 03λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων
04 02 20λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής τις από τις αναφερόμενες στο σημείο 04 02 19
19 09απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή νερού για βιομηχανική χρήση
04 02 22απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες
07ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
07 02απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνδετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών
19 08 14λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13
07 05απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊοντων
19 08 12λάσπες οπό τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 11
07 06απόβλητα από την ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών και καλλυντικών
19 08 09Μείγμα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που περιέχουν φαγώσιμα έλαια και λίπη
09ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09 01απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία
19 08 02απόβλητα από την εξάμμωοη
09 01 08φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
10ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
10 01απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς καύσης (εκτός από το κεφάλαιο 19)
19 08απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 01 02πτητική τέφρα άνθρακα
10 01 03πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου
10 03απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου
19 07Στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής
10 12απόβλητα από την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών
19 06απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων
10 12 06απορριπτόμενα καλούπια
10 12 08απόβλητα κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών (μετά από θερμική επεξεργασία)
10 12 12απόβλητα σμαλτοποίηοης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 12 11
10 12 99απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 13απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου ασβέστου και ασβεστοκονιάματος, καθώς και αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά
19 05 03προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών
10 13 04απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου
19 05απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων
19 03 07στερεοποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 06
19 03σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα απόβλητα
19 02απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων (περιλαμβάνονται αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση)
11ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
11 05απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού
19 01 19άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες
12ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡ­ΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
12 01Απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών
19 01 18απόβλητα πυρόλυσης άλλα από το αναφερόμενα στο σημείο 19 01 17
19 01 16σκόνη λεβήτων άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο 19 01 15
12 01 03προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων
12 01 04σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων
12 01 05αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών
19 01 14πτητική τέφρα άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο 19 01 13
12 01 21εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 20
19 01Απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων
15ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ
15 01συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)
19ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙ­ΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
15 01 02πλαστική συσκευασία
15 01 03ξύλινη συσκευασία
15 01 04μεταλλική συσκευασία
15 01 05συνθετική συσκευασία
15 01 06μεικτή συσκευασία
15 01 07γυάλινη συσκευασία
15 01 09συσκευασία από υφαντουργικές ύλες
15 02απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός
17 09άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων
16ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
16 01οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχα­νισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων 16 06 και 16 08)
17 08υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο
16 01 04*απορριπτόμενα οχήματα
01 01απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών
16 01 16δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου
16 01 17σιδηρούχα μέταλλα
16 01 18μη σιδηρούχα μέταλλα
16 01 19πλαστικά
16 01 20γυαλί
16 01 22κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως
16 02απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
17 06μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο
16 02 13*απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία1 άλλος οπό τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12
17 05 08έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07
16 02 16συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15
16 03διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα
17 05 06μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05
16 03 06οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 05
16 08εξαντλημένοι καταλύτες
17 05χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών
17ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)
17 01σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά
17 04 11καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10
17 01 02τούβλα
17 01 03πλακάκια και κεραμικά
17 01 07μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06
17 02ξύλο, γυαλί και πλαστικό
17 04 07ανάμεικτα μέταλλα
17 02 02γυαλί
17 02 03πλαστικό
17 03μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
17 04 06κασσίτερος
17 04μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
17 04 05σίδηρος και χάλυβας
17 04 02αλουμίνιο
17 04 03μόλυβδος
17 04 04ψευδάργυρος
19 09 05κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες
02 01 01λάσπες από πλύση και καθαρισμό
01 03 09ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 03 07
10 13 14απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος
19 02 06λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 02 05
10 13 07Λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
19 08 05λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων
07 06 12λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 06 11
19 09 02λάσπες από τη διαύγαση του νερού
04 02 17Χρώματα και βαφές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 16
04 01 07λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώμιο
03 03 09απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη
20 03 04λάσπη σηπτικής δεξαμενής
02 07 05λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 07 02Απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης
02 06 03λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 05 02λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
19 13 04λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 03
02 04 03λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 03 05λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 03 01λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό
02 02 01λάσπες από πλύση και καθαρισμό
01 05 04λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού
03 03 02μούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύματος πολτού)
10 13 13στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 13 12
19 03 05σταθεροποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 04
17 05 04χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενο στο σημείο 17 05 03
01 04 08απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07
19 05 01μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων
19 05 02μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων
10 13 01απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία
10 12 01απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία
01 04 09απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη
19 06 04προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων
20 02 01βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
19 06 06προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων
10 03 16εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 15
01 04 12υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία 01 04 07 και 01 04 11
20 01 39πλαστικά
19 08 01εσχαρίσματα
09 01 07φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
16 03 04ανόργανα απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 03
16 02 14απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13
07 05 14στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 07 05 13
07 02 13απόβλητα πλαστικά
04 02 21απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες
19 09 01στερεά απόβλητα από πρωτοβάθμια διύλιση και εσχαρίσματα
16 02 11*απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC
17 06 04μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03
19 09 04χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας
17 03 02μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01
04 02 09απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα υφαντά, ελαστομερή, πλαστομερή)
16 01 03ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους
19 10 01απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα
17 08 02υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01
03 03 07μηχανικώς διαχειριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού
15 02 03απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενο στο σημείο 15 02 02
03 03 01απόβλητα φλοιού και ξύλου
19 12 01χαρτί και χαρτόνι
03 01 05πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπο ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04
03 01 01απόβλητα φλοιών και φελλών
17 09 04μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01,17 09 02 και 17 09 03
02 07 03απόβλητα από χημική επεξεργασία
15 01 01συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
02 07 01απόβλητα οπό την πλύση, τον καθαρισμό και τη μηχανική αναγωγή πρώτων υλών
19 12 09ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες)
12 01 99απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
02 06 01υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
01 01 01απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα
19 13 02στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 01
12 01 17απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 16
02 05 01υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
17 04 01χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
02 04 01χώματα από τον καθαρισμό και πλύση σακχαροτεύτλων
02 03 99απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
20 01 01χαρτιά και χαρτόνια
17 02 01ξύλο
02 03 02απόβλητα από υλικά συντήρησης
11 05 01στερεός ψευδάργυρος
17 01 01σκυρόδεμα
20 01 21*σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο
02 01 03απόβλητα ιστών φυτών
20 03 01ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
20 01 35*απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
16 08 01εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07)
20 03 07ογκώδη απόβλητα
19 02 03προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη επικίνδυνα απόβλητα
20 01 41απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων
01 04 10απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07
10 01 01τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουμένης της σκόνης λέβητα που περιλαμβάνεται στο σημείο 10 01 04)
01 04 13απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07
19 01 12τέφρα και σκωρία κλιβάνου άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 19 01 11
12 01 01προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων
01 03 08απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 01 03 07
12 01 02σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων
10 13 06σωματίδια και σκόνη (εκτός από τα σημεία 10 13 12 και 10 13 13) 10 13 07 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
19 06 05υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων
20 01 25βρώσιμα έλαια & λίπη
19 07 03Στραγγίδια χώρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 07 02
19 06 03υγρά από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων
ESPA