ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΕΚΑ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
02 01απόβλητα οπό γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία
02 01 04απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)
02 01 10απόβλητα μέταλλα
03 01απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων
03 01 05πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπο ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04
09 01απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία
09 01 07φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
09 01 08φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
12 01απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών
12 01 01προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευοης σιδηρούχων μετάλλων
12 01 03προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευοης μη σιδηρούχων μετάλλων
12 01 05αποξέσματα και προϊόντα τόρνευοης πλαστικών
15 01συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)
15 01 01συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15 01 02πλαστική συσκευασία
15 01 03ξύλινη συσκευασία
15 01 04μεταλλική συσκευασία
15 01 05συνθετική συσκευασία
15 01 06μεικτή συσκευασία
15 01 07γυάλινη συσκευασία
15 01 09συσκευασία από υφαντουργικές ύλες
16 01οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς …
16 01 03ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους
16 01 17Σιδηρούχα μέταλλα
16 01 18Μη σιδηρούχα μέταλλα
16 01 19Πλαστικά
16 02απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
16 02 11*απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC
16 02 13*απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος οπό τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12
16 02 14απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13
16 08εξαντλημένοι καταλύτες
16 08 01εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07)
17 02ξύλο, γυαλί και πλαστικό
17 02 01ξύλο
17 02 02γυαλί
17 02 03πλαστικό
17 04μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
17 04 07ανάμεικτα μέταλλα
17 04 11καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10
20 01χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)
20 01 01χαρτιά και χαρτόνια
20 01 02γυαλιά
20 01 21*σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο
20 01 23*απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες
20 01 35*απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
20 01 36απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35
20 01 39πλαστικά
20 01 40μέταλλα
ESPA